نفرين

حاصل يک مکاشفه و يک ابراز نظر( کامنت ) برای نوشته يک آشنا ناگهان نفرين ديگری به شمار نفرين هايی که گفته ام افزود:

 

ديگر چشم به راه برگشتنت نيستم

                               حالا همه اميد من اين است که بروی و برنگردی

                                          

                                                  ای خاک بر چشم سياهت........

/ 0 نظر / 14 بازدید