استقباليه فی فضله الطيورات و ماکيان

يك مقام شهردار در اصهفان در گفتگو با بخش خبري گفت: تصميم داريم براي نشان دادن روح ساده زيستي و سادگي ايراني از توريست هايي كه به اصفهان مي آيند در مناطق سنتي و مركزي و درب داغان شهر استقبال كنيم. وي اضافه كرد: اگر لازم باشد تمام درخت هاي خيابان چهار باغ را مي بريم تا جهانيان ببينند ما چقدر ساده زندگي مي كنيم . وي در جواب خبرنگار ما كه پرسيده بود فكر نمي كنيد كه توريست هاي خارجي از برخورد چقلي كلاغ ها با لباسهايشان هنگام برگزاري مراسم استقبال ناراحت بشوند و ترافيك و دود و دم محل مربوطه  عصباني شان بكند و فكر كنند به دوران ماقبل تاريخ آمده اند؟ پاسخ داد: در ديزي سرا و نان داغ كباب داغ كه در محل دفتر شهرداري داير نموده ايم از خجالتشان در مي آييم . اما بهر حال ما خرج مي كنيم تا آنها به جهانيان بگويند ما چقدر مردم دوست و ساده زيستيم.

/ 0 نظر / 8 بازدید