کار دارم مزاحم نشو

آن موهای طلایی رنگ ات را

که گاه به خرمایی می زند و گاه به عنابی

از روی صورتم کنار بزن

تا متوجه شوم این مدیر بی شعور شرکت چه گهی می خورد

راستی عزیزم

چرا فکر نمی کنی بعضی وقت ها باید گورت را از پیشم گم کنی

حتی با آن موهای طلایی رنگ

که گاه به خرمایی می زند و گاه به عنابی

/ 0 نظر / 8 بازدید