آناهيد ماهنامه ای با تاريخ تطور

 11_large.jpg                    

اولین بار که پيش شماره ماهنامه آناهيد را خريدم و مطالب آن را خواندم و اسم دکتر فاروق صفی زاده را به عنوان سردبير و مدير اجرايی آن ديدم نگران شدم که برخی افکار ناسيوناليستی قومی و شوونيستی صاحب تريبون شده و در ماهنامه ای با نام آناهيد که خود از آن به عنوان ماهنامه پژوهش های ايران شناسی نام می برند  به نشر افکار  بيان تاريخ از ديدگاه قومی گرايی بپردازند. در حقيقت هم چنين شد و در چند شماره از اين نشريه شما چيزی جز آنچه به نوعی مربوط به برخی از اقوام باشد و يا در نتيجه به سرزمين اين اقوام ختم شود نمی ديديد (  دست کم در اکثر موارد ) بويژه حضور نويسندگان متعصب در اين نشريه شکل و محتوای آن را تا حدی مثل يک ويژه نامه تاريخ اقوام جلوه می داد تا چيز ديگر .

و اما آناهيد خود تاريخ تطوری دارد که بسیار خواندنی است و با اينکه بيشتر از دوازده شماره از انتشار آن نمی گذرد ولی تغييرات  بسیاری بر خود ديده است که فکر می کنم منشا آن همان ديد دگم و اختصاصی چند شماره نخست به يک قوميت ويژه است.

لوگوی آناهيد تا شماره هفتم هم آناهيد فارسی بود و هم آناهيد ميخی و پهلوی اما در شماره هشتم خط پهلوی آن برداشته شد و فقط ميخی ماند و در شماره نهم به بعد به کلی حذف شد و فقط آناهید فارسی ماند. در شماره نخست اين ماهنامه علاوه بر تاريخ شمسی تاريخ مادی هم روی جلد ذکر شده بود و زير۱۳۸۳شمسی نوسته بود ۹۱۳۳ مادی.در شماره چهارم تاريخ مادی حذف و به جای آن تاريخ ۱۳۷۳ يزد گردی نوسته شده بود.در ديگر شماره ها فقط دو تاریخ خورشيدی و ميلادی در طرح روی جلد به چشم می خورد.

اما در شناسنامه اين ماهنامه و در شماره نخست دقيقا چنين آمده:

آناهيد

ماهنامه تخصصی پژوهش های ايران شناسی ( فرهنگی هنری )

سال نخست شماره يک

امرداد و شهريور ۱۳۸۳

۱۴۰۸۳ مزدايی

۹۱۳۳ مادی

۷۰۲۶ آريايی ميترايی

۳۷۴۲ دينی بهدينی

۳۷۲۹ مبدا ملی ( شهرياری )

۲۷۱۲ کردی نوين

۲۰۰۴ مهری اشکانی

۱۴۲۵ هرمزانی

۱۳۸۳ خيامی

صاحب امتياز و مدير مسئول : فريبا ميرزا محمد نيا

سردبير ومدير اجرايی : دکتر فاروق صفی زاده

و ............... زير نظر شورای نويسندگان و پژوهشگران

نشانی : خيابان حافظ .....................

اين شناسنامه در شماره دوم تغيير می کند و  اسمی از سردبير در آن ديده نمی شود.در شماره چهارم فقط سه تاريخ خورشيدی و يزدگردی و ميلادی قيد می شود.در شماره پنجم اسم اميد عطايی به عنوان سردبير به چشم می خورد.در شماره ششم اسم محمد علی شاکری يکتا به عنوان سردبير به چشم می خورد .دفتر مجله به خيابان شريعتی انتقال می يابد. از اين شماره هها به بعد تقريبا هيچ اسمی از نويسندگان شماره های پيشين به چشم نمی خورد و مطالب متنوع تر می شوند. در شماره نهم رويکرد ماهنامه به ايران شناسی ادبيات انديشه و هنر تغيير می کند و اسامی شورای نويسندگان به اين ترتيب ذکر می شود: دکتر مير جلال الدين کزازی . دکتر اصغر دادبه. دکتر جابر عناصری . دکتر محمد حسين عزيزی و مهندس علی رضا قهاری که در شماره های بعدی امير هوشنگ انوری .بيژن بيژنی. رضا مرادی غياث آبادی و فرهاد اکبر زاده هم به اين جمع اضافه می شوند.( تمام این تغییرات و تغییرات روی جلد و تاریخ ها با هم در راستای تفکراتی که دائم بر مجموعه فشار می آورد و یا نمی آورد البته به گمان بنده!!!!!!)

اما با تمام اين احوال و در ميان اين همه ماهنامه و نشريه رنگارنگ که از دری سخن می گويند آناهيد چيز ديگری است به ويژه برای مشتاقان مباحث اسطوره ای و ملی و ميهنی و تاريخی و .....................

به عنوان مخاطب و خواننده اين دوازده شماره پربار و به بهانه افتتاح وب سايت آناهيد خواستم با اين نوشته مشکلات کار مطبوعات و دشواريهايی که تا اين جای کار بر سر راه آناهيدبوده را شرح مختصری دهم و به جرات بگويم که با رفتن آن طيف خاص از آناهيد اين نشريه بسيار وزين شده است. برای آگاهی بيشتر به اينجا سر بزنيد و آناهید را بخرید و مثل من توحهی به تغییرات آن نکنید. شماره دوازدهم این نشریه هم اکنون در کتاب فروشی ها و دکه های مطبوعاتی با قیمت 1500 تومان موجود است.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید