کاريکلماتور ۳ تا

ماه با اولين جمله که می گويد هلال می شود و با آخرين جمله کامل

                                                 ...........................................

دو نفر پياده به هم رسيدن سوار رفاقت شدن

 

                                                 ......................

چيز زيادی نمی خواهم فقط به اندازه يک پرنده آسمان می خواهم و به اندازه يک ماهی دريا

/ 0 نظر / 15 بازدید