معين

من هم در راستای حمايت از آنچه به آن باور دارم و به خاطر آزادی و ادامه راه اصلاحات به معين رای می دهم تا راه هشت ساله  ادامه يابد .من رای می دهم به معين هم رای می دهم تا شايد بشود کاری از پيش برد.

                                   

                                    

ضمنا ببينيدبیانیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را درباره انتخابات فردا  در اقبال.

/ 0 نظر / 18 بازدید