خدا آخر عاقبت ما رو بخير کنه

هيچکس شبيه آنکسی نيست که می خواهد به او رای بدهد ديروز در ميدان های تهران قيافه هيچکس با پوستر تبليغاتی که دستش بود همخوانی نداشت دست کم در ظاهر. و من خواستم دراين مورد طنز بنويسم ولی ديدم بهترين حرف همان حرفی ماندگاری است که می گويد:

                        

         تو مسجد شاعر چپ تو کافه  مومن مست

                         عجب سرگيجه ای بود برادر خاطرت هست...................

/ 0 نظر / 7 بازدید