امريکا؟اسرائيل؟اعراب؟

12.gifتلخ است.پس زبان به طنز نمی گشايم هر چند که می شود تلخ نوشت و طنز نوشت. فقط محکوم می کنم از طرف ملتی خسته و درد ديده و رنج کشيده و شهيد داده. و ياد ميکنم از ديالوگ معروفی که ميگه : کار کار انگليسی هاست.( اينهم طنز)

باقی بقايايتان

 

        

/ 0 نظر / 18 بازدید